FMRI

نقش FMRI در planning عصبی بیماران

نقش FMRI در planning عصبی بیماران

نقش FMRI در planning عصبی بیماران

از آنجایی که فعالیتهای عصبی در ترسیم صحیح ساختار و عملکرد مغزی بسیار مهم است ، یکی از غیر
قابل انکارFMRI ، planning عصبی می باشد .نیاز به نقشه های مجزای مغزی وقتی اهمیت خود را
نشان می دهد که حضور یک تومور مغزی location و محل مورد انتظار یک فعالیت را تغییر دهد یا
وقتی تومور در یک ناحیه با فعالیت نامعلوم باشد.
نتایج FMRI گرفته شده با این هدف، موافق نتایجelectrophysiology، PET ، Cortical
stimulationو encephalography magneto می باشد .مثال زیر مزیت داشتن اطلاعات
مربوط به فعالیتهای مغزی در کنار اطالعات آناتومیکی در درمان تومور مغزی را نشان می دهد.
در شکل ۳ یک اسالیس سیگنال آکسیال نشان داده شده است .بیمار مرد ۳۲ ساله است که سیگنالهای
مغزی وی قبل و بعد از برش لوب GBM فرونتال چپ نشان داده شده است . قبل از عمل نقشه عملکردی نواحی گرفتاری در نزدیکی تومور در طی فعالیتهای گفتاری بیمار ) اسالیس چپ ( نشان داده شده است .اسالیس سمت راست ناحیه مشابهی از مغز بعد از برش تومور را نشان می دهد که ناحیه گرفتاری درون کوچکتری نقصی باقیمانده و بیمار هیچگونه اختالل در گفتار بعد از عمل ندارد.

fMRI

بنابراین انتخاب محل عمل تومور اگر بر پایه اطالعات عملکردی مغز باشد نتیجه رضایت بخشی حاصل می شود.

–بدنبال توانایی به تصویر کشیدن سه بعدی مغز، FMRI می تواند وقایع همزمان و هماهنگ مغز را
مجزا کند .نمایش level multi فعالیتهای مغز می تواند شامل عملکردهای ادراکی و کارهای شناختی
همزمان که از طریق input بینایی و شنوایی حاصل شده است، باشد FMRI. ساختار مغز را در حین
فعالیتهای همزمانی چون بینایی ، گفتاری و ادراکی و حل مشکالت و … بررسی می کند.

این ایده که جریان خون مغزی(CBF(می تواند فعالیت های عصبی را منعکس کند با آزمایشهای Roy و Sherrington در سال ۰۹۰۱ شروع شد . این مفهوم پایه ی تمام تکنیک های تصویربرداری امروزی است که براساس همودینامیک از مغز انجام می شود .تغییرات جریان خون و میزان اکسیژن خون مغز ) همراه با هم همودینامیک نامیده می شوند (که به خوبی با فعالیت های عصبی مرتبط هستند. افزایش محلی CBF می تواند مستقیماً مرتبط با فعالیت الکتریکی باشد، زیرا متابولیسم گلوکز و تغییرات CBFبه خوبی کوپل هستند .بنابراین، اندازهگیری تغییرات CBF ایجاد شده توسط یک محرک می تواند برای نگاشتن عملکرد مغز استفاده شود .از آنجاییکه نرخ متابولیک مغزی گلوکز (CMRglu (و تغییرات CBF کوپل هستند، به نظر می رسد نرخ متابولیک مغزی اکسیژن (CMRO2 (و تغییرات CBF نیز کوپل هستند .بر اساس اندازهگیری های CBF و CMRO2 توسط PET نشان داده شد که میزان افزایش در افزایش CBF به میزان افزایش در CMRO2 برتری دارد .در نتیجه، یک عدم تطبیق بین تغییرات CMRO2 و CBF باعث افزایش سطح اکسیژن خون در سرخرگ ها و سیاهرگ ها می شود، که یک پارامتر جدید را ) عالوه بر (CBF برای نگاشتن فعالیت های مغز معرفی می کند BOLD. یک کنتراست MRI از دی اکسی هموگلوبین خون است .که برای اولین بار توسط Ogawa و همکارانش در آزمایشگاه Bell دانشگاه T&AT در سال ۰۰۰۱ کشف شد .کنتراست BOLD وابسته به تغییرات دی اکسی هموگلوبین (dHb(خون است ، که به عنوان یک ماده کنتراست پارامغناطیس درونی عمل می کند .بنابراین، تغییر در میزان غلظت dHb محلی در مغز نماینده ای از میزان شدت سیگنال MRI
خوهد بود .روش تصویربرداری BOLD به دلیل حساسیت باال و اجراساده ی آن به طور وسیعی استفاده می شود .اما سیگنال BOLD به پارامترهای آناتومیکی، فیزیولوژیکی و تصویربرداری وابسته است و تفسیر آن با توجه به پارامترهای فیزیولوژیک به صورت کیفی و نیمه کمی است .بنابراین، مقایسه نتایج ازمایشگاههای مختلف با میدان های مغناطیسی مختلف، با هم مشکل است .در مقابل تغییرات CBF نیز توسط MRI قابل اندازهگیری است و چون سیگنال های fMRI وابسته به یک پارامتر فیزیولوزیک است، تفسیر کمی آن سر راست تر است.

BOLD MRI

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید