نگاشت عملکردی مغز

نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI

نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI

کشف اثر BOLD سبب شد گروه های زیادی جهت نگاشت فعالیت های مغز از این روش استفاده کنند .در بخش مقدمه راجع به اولین مطالعات fMRI صحبت شد .مراجع متعدد دیگری از مطالعات اولیه fMRI را می توان در مرور مقاالت در این موضوع دید.
برای مطالعه عملکرد مغز با استفاده از fMRI الزم ایت که از مغز به طورمتناوب تصویر گرفته شود، در حالیکه سوژه تحریک می شود یا نیاز هست که یک تکلیف را انجام دهد. موفقیت آزمون به سه جنبه بشتگی دارد؛ دنباله های مورد استفاده، طراحی نمونه تحریک و روشی که داده آنالیز می شود .دامنه
میدان استاتیک به کار رفته برای مقدار تغییرات سیگنال بدت آمده از فعالیت حیاتی است .دلیل این است که تفاوت susceptibility ناهمفازی بزرگتری را در میدان های قوی تر دارد .مطالعات fMRI اولیه در میدان های با شدت ۰٫۵ تسال انجام می شدند، اما امروزه از میدان هایی با شدت ۳ یا ۴ تسال
استفاده می شود .با افزایش شدت میدان استاتیک دامنه سیگنال BOLD سریع تر از نویز سیستم افزایش پیدا می کند، بنابراین به نظر می رسد که میدان قوی تر مورد نظر است، اما کیفیت تصویر در میدان های باال کاهش پیدا می کند .مهمترین جنبه دنباله تصویربرداری این است که تصویری با وزن *T2
ایجاد کند، برای این منظور عموماً echo gradient استفاده می شود، اما دنباله های echo spin به دلیل اثرات انتشارمی توانند کنتراست BOLD را نمایش دهند .تعداد زیادی از محققان از دنباله EPI استفاده می کنند، زیرا سرعت باالی آن باعث می شود پاسخ فعالیت را به تحریک های کوتاه بتوان
شناسایی کرد و نیز EPI جهت برطرف سازی آرتیفکت از جسم در حال حرکت مفید است .مقدار وزن دهی *T2 در تصویر به زمان های اکو TE بستگی دارد .اگر TE خیلی کوتاه باشد، تفاوت اندکی بین منحنی T2 در وضعیت فعال و وضعیت استراحت وجود دارد.، اما اگر TE خیلی بزرگ باشد هیچ سیگنالی از هیچ از یک دو وضعیت وجود ندارد .برای بدست آوردن بیشترین تغییرات سیگنال برای یک ناحیه با یک مقدار مشخصT2 ، می توان نشان داد که مقدار بهینه زمان اکو برابر مقدار *T2 مقدار بافت است .

نگاشت عملکردی با از اثر BOLD در FMRI

کنتراست به نویز در سیگنال BOLD به اندازه وکسل و نیز ضخامت قطعه بستگی دارد .وکسل های کوچکتر به دلیل کمتر بودن اسپین ها در آن، سیگنال کمتری دارند، اما وکسل های بزرگتر هم می توند کنتراست به نویز را کاهش دهند، زیرا اثر حجم جزیی نیز وارد می شود .این اتفاق زمانی می افتد که تغییرات سیگنال در حین فعالیت از یک ناحیه ی کوچک در داخل وکسل ناشی شود.

آرتیفکت ها در نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI

در حین اسکن تعدادی از اثرات فیزیولوژیک وجود دارند که می توانند نتیجه را تحت تاثیر قرار دهند. مثالً تپش قلب، تنفس و حرکات عمومی فرد .با تمامی این مشکالت می توان به دو صورت مواجه شد، در حین زمان اسکن و یا در پیش پردازش تصویر که روش دوم با اقبال بیشتری مواجه است .حرکات فرد می تواند باعث کاهش کنتراست نویز در تصاویر fMRI شود و در صورتی که همزمان با تحریک باشد، آرتیفکت هایی را در نگاشت ایجاد می کند .این مشکل غالباً با محدود کردن سر فرد و یا با استفاده از الگوریتم های ثبت در پیش پردازش اصالح می شود .یکی دیگر از آرتیفکت های fMRI سیگنالی است که از رگ های تخلیه می آید .از آنجایی که تصویربرداری echo gradient به قطر رگ ها از چند میکرومتر تا چند میلی متر حساس است، فهم تفاوت بین سیگنال رسیده از بافت و رگ ها دشوار است، که می تواند در مکانی دورتر از ناحیه ی فعال باشد .همچنین همزمانی تحریک و خونی که وارد قطعه مورد تصویربرداری می شود، مشکل زاست .یک راه کاهش سیگنال رسیده از رگ های بزرگ استفاده از دنباله ی echo spin است .این دنباله فقط به اثرات T2 حساس است و
ناهمفازی ناشی از BOLD را در رگ های بزرگ نادیده می گیرد .استفاده از دنباله های echo spin باعث می شود در بافت واقعی سیگنال BOLD کاهش پیدا کند، غالباً بهتر است یک دسته جدا از تصاویر که به رگ های بزرگ حساس هستند بدست آورده و از این برای پذیرش یا در سیگنال استفاده کرد .انتخاب پارامترهای بهینه برای fMRI همواره قابل مصالحه بوده است، و غالباً وابسته است به آنچه که در دسترس است تا آنچه که مطلوب است.

طراحی نمونه تحریک

محدودیتهای اف ام آر آی برای اسکن مغز

8 دیدگاه دربارهٔ «نگاشت عملکردی با استفاده از اثر BOLD در FMRI»

 1. Hi,

  Do you ever worry about your belongings when you travel? I know I do. Our Sling Bags are drop-proof, anti-theft, scratch-resistant, and come with a USB charging port. They’re perfect for keeping your belongings safe when you’re on the go.

  I think these would make an excellent addition to your travel gear. I’m confident you’ll love them as much as I do.

  50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time

  Buy now: https://fashiondaily.shop

  Thanks and Best Regards,

  Georgia

 2. Good day,

  My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations

  What for?

  Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with tebtasvireparsian.com definitely stands out.

  It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality.

  There is, however, a catch… more accurately, a question…

  So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know?

  More importantly, how do you make a connection with that person?

  Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind.

  Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about…

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out tebtasvireparsian.com.

  CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.)

  Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship.

  Everything I’ve just described is simple, easy, and effective.

  CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=tebtasvireparsian.com

 3. Dear,

  I came across tebtasvireparsian.com and wanted to share this great free AI tool.

  With this tool you write blogs and ads 10 times faster and with much higher conversion rates.
  You can use the tool for free via freeaiwriting.com

  The AI can write blogs, advertising copy, youtube videos and even entire books.
  We would love to hear your feedback.

  Kind regards,
  Joseph
  Freeaiwriting.com

 4. Hey there,

  If you are one of the sufferers of the common problems nails have, then you are in luck! Our Toenail Clippers is here to help. It has a specially designed clip that can help those with troubles with winding nails, hard nails, two nails, nail cracks, deep nails, and thickened nails.

  We are confident that our Toenail Clippers will provide you with the results you are looking for.

  Get yours today with 60% OFF: https://thepodiatrist.shop

  Thanks and Best Regards,

  Brandie

 5. Good day,

  My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations

  What for?

  Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with tebtasvireparsian.com definitely stands out.

  It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality.

  There is, however, a catch… more accurately, a question…

  So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know?

  More importantly, how do you make a connection with that person?

  Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind.

  Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about…

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out tebtasvireparsian.com.

  CLICK HERE http://boostleadgeneration.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.)

  Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship.

  Everything I’ve just described is simple, easy, and effective.

  CLICK HERE http://boostleadgeneration.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://boostleadgeneration.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://boostleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=tebtasvireparsian.com

 6. Morning

  I wanted to reach out and let you know about our new dog harness. It’s really easy to put on and take off – in just 2 seconds – and it’s personalized for each dog.
  Plus, we offer a lifetime warranty so you can be sure your pet is always safe and stylish.

  We’ve had a lot of success with it so far and I think your dog would love it.

  Get yours today with 50% OFF: https://caredogbest.com

  FREE Shipping – TODAY ONLY!

  All the best,

  Brenda

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید